TEMD Erken Kariyer Endokrinologlar Grubu Yönergesi

TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ ERKEN KARİYER ENDOKRİNOLOGLAR GRUBU YÖNERGESİ

1-TANIM, AMAÇ

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD), Erken Kariyer Endokrinologlar Grubu (EKEG)  TEMD tüzüğünün 2. maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere oluşturulmuştur.
EKEG endokrinoloji yan dal eğitimi almakta olan veya erken kariyer dönemindeki endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı TEMD üyelerini kapsar.  Amacı ulusal ve uluslararası boyutta bilimsel/akademik konularda tecrübe paylaşımının artırılması, uluslararası endokrinoloji dernekleri ve organizasyonları ile iletişimin geliştirilmesi, meslekte doğru iş-yaşam dengesinin kurulması amacıyla bilimsel ve sosyal aktivitelerin/ projelerin düzenlenmesi ve grup üyeleri arasında bilgi deneyim paylaşımının artırılmasıdır. Ayrıca uzmanlık eğitimi süreci ve zorunlu hizmet dönemlerindeki üyelerin sorunlarının ve çözüm önerilerinin paylaşılıp çözüm önerilerinin tartışılacağı bir platform oluşturulması amaçlanmıştır.

2-ERKEN KARİYER ENDOKRİNOLOGLAR GRUBUNUN KURULUŞU

EKEG, Yönetim Kurulu kararı ile 2017 yılında European Society of Endocrinology (ESE)’nin kriterleri göz önüne alınarak “Genç Endokrinologlar” adıyla kurulmuştur. Mayıs 2023 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı ile adı  “Erken Kariyer Endokrinologlar Grubu” olarak değiştirilmiştir.

3- GRUBUN YAPISI, DAHİL OLMA VE AYRILMA KRİTERLERİ
3.1. Gruba üye olabilmek için TEMD üyesi olmak gereklidir.
3.2. Grup üyeliği için uygunluk şartlarından biri halen endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları yan dal uzmanlık eğitimi alıyor olmaktır. Uzmanlık eğitimi tamamlanmadan yan dal eğitimini sonlandıran üyelerin üyeliği sona erer.
3.3. Diğer uygunluk şartı ise endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanlığının ilk 5 yılı içerisinde bulunmaktır. 5 yıllık süre endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı olarak çalışmaya başladıktan sonra başlar ve 5 yıl süresince üyelik aktif olarak devam eder.
3.4. Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanlığının ilk 5 yılında olmak kaydıyla doçent olan üyelerin üyeliği devam eder.
3.5. Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanlığında 5. yılını dolduran üyeler gruptan ayrılır.
3.6. Gruba giriş için dernek sekreterliğine dilekçe veya elektronik posta ile başvurulur. Yönetim Kurulu kararı ile gruba kaydedilir.
3.7. Grup üyelerinin listesi derneğin üye web sayfasında yayınlanır ve 6 ayda bir güncellenir.

4- BAŞKAN VE YARDIMCILARININ SEÇİMİ, GÖREVİ
4.1. Başkan ve Başkan Yardımcısı olmak için EKEG üyesi olmak gerekir.
4.2. Her faaliyet dönemi 2 yıllık bir süreyi kapsar. Bu nedenle adaylık için endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı olarak çalışmaya başladıktan sonra en fazla 3.5 yıl geçmiş olmalıdır.
4.3. Başkan, grup üyeleri tarafından, internet ortamında ve gizli oylama ile seçilir. Başkan olabilmek için en az 2 yıllık grup üyesi olma şartı aranır.
4.4. Başkan adaylığı için adaylar dernek sekreterliğine yazılı olarak bireysel adaylık başvurusu yapabilir veya grup üyeleri tarafından dernek sekreterliğine yazılı başvuru yapılarak aday gösterilebilir. Adaylık başvuru tarihi seçimden 1 ay önce ilan edilir. Onbeş günlük süre sonunda, başvuruda bulunan veya aday gösterilen adayların isimleri ve kısa özgeçmişleri, seçimden en az iki hafta önce olacak şekilde e-mail yolu ile grup üyelerine duyurulur.
4.5. Başkanlık için tek aday olduğu durumlarda seçim yapılmaksızın aday Başkan olarak ilan edilir.
4.6. Başkanlık için aday olmaması durumunda, Başkan Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
4.7. Başkanlık süresi bir dönem için 2 yıldır. İki dönemden fazla Başkanlık yapılamaz.
4.8. Başkanlık Seçim Süreci, Bilimsel Çalışma Grubu Başkanlık Seçim Süreci ile birlikte başlar ve yürütülür. Sonuçlar eş zamanlı ilan edilir.
4.9. Başkan Yardımcıları grup üyeleri arasından seçilir. Başkan Yardımcısı olabilmek için en az 1 yıllık grup üyesi olmak gereklidir.
4.10. Başkan Yardımcıları en fazla 4 kişi olabilir. 2’si Grup Başkanı, 2’si TEMD Yönetim Kurulu tarafından seçilir. TEMD Yönetim Kurulu İlke Kararı gereğince Yönetim Kurulunun belirlediği Başkan Yardımcılarından birisi, eğer şartları uyuyorsa bir önceki yılın Genç Araştırıcı Ödülünü alan üye olarak belirlenir.   
4.11. Başkanının görevi; Yönetim Kurulu ve Bilimsel Çalışma Grubu Başkanları ile koordinasyonu sağlamak, grup üyeleri arasında iletişimi kolaylaştırmak, grubun planladığı ve Yönetim Kurulunun onayladığı toplantı, bilimsel araştırma vb. faaliyetlerin organizasyonunu sağlamak/kolaylaştırmaktır. Başkanlık gönüllük esasına dayalı bir görev olup amacı grup içi iletişim ve organizasyonu sağlamaktır, idari görev değildir. Başkan Yardımcıları grup faaliyetlerinin gerçekleşmesinde Başkana yardımcı olur.

5- GRUBUN İŞLEYİŞİ VE FAALİYETLERİ
5.1. EKEG, TEMD bünyesi altında kurulmuş bir gruptur.  İşleyiş ve faaliyetlerini TEMD Yönetim Kurulu Onayı ile yapar.
5.2. Başkan grup içinde işleyişi kolaylaştırmak amacıyla görev bölümü yapabilir. Ancak TEMD Yönetiminden bağımsız kurullar oluşturamaz. Sosyal medyada dahi olsa ayrı bir başlık altında faaliyet sürdüremez.
5.3. Grup faaliyetlerini Bilimsel Çalışma Grupları ile koordineli olarak yürütür.
5.4. Grup üyelerinin kariyer gelişimlerine destek olmak amacıyla çevrim içi eğitim toplantısı düzenleyebilir. Ayrıca TEMD’in düzenlediği yüz yüze toplantılarda yer alabilir.
5.5. TEMD Mentörlük Programının yürütülmesinde Yönetim Kurulunun denetimi altında aktif rol oynar.
5.6. TEMD’in Bilimsel Çalışma Grupları ile düzenlediği Ulusal Çalışmalarda görev alır. Grup Yöneticileri seçildikleri dönem başında çalışma planlarını oluşturur ve TEMD Yönetim Kurulu ile yazılı olarak paylaşır. Grup Başkanı grubun faaliyetleri ile ilgili bir raporu grup adına birinci ve ikinci yılların sonunda TEMD Yönetim Kuruluna yazılı olarak iletir.
4.7. TEMD Yönetim Kurulu ile EKEG ortak toplantısı, biri ulusal endokrinoloji kongresinde olmak üzere, yılda en az iki kez yapılır. Bu toplantılara TEMD Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte EKEG temsilcileri katılır. EKEG’nin planlanan ve yürütülmekte olan faaliyetleri hakkında değerlendirmeler yapılır.

6- SON HÜKÜMLER

6.1 Yönergede yer almayan konularda TEMD Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir
6.2 Bu yönerge, TEMD Yönetim Kurulunun 17.11.2023 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı karar ile yayınlanmaya başladığı 29.11.2023 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.