TEMD Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu Yönergesi

 ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI TIPTA UZMANLIK YETERLİK KURULU YÖNERGESİ

GENEL KONULAR

  1. Tanım: Türkiye’de Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanlık alanı eğitimini düzenleyen Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD)’in özerk çalışan, kâr amacı gütmeyen, bilimsel bir kuruludur. Bu kurulun çalışma ilkeleri Tababet Uzmanlık Tüzüğü ve Türk Tabipleri Birliği – Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu (TTB-UDEK) yönergesiyle uyumludur.
  2. Amaç: Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulunun temel amaçları;

a) Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanlık eğitiminin standardını oluşturmak, korumak ve yükseltmek,
b) Kalite denetimini sağlamak,
c) Uzmanlık eğitimi sonrasında ülke düzeyinde yeterlik sınavı yapmak ve şartlarını oluşturmak,
d) Türkiye’de Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanlık alanında ‘Uzmanlık Yeterlik Belgesi’ vermek (belgelendirme ve yeniden belgelendirme),
e) ‘Kurum Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi’ (Kurum Akreditasyon Belgesi)  vermek (belgelendirme ve yeniden belgelendirme),
e) Sürekli Tıp Eğitimi (STE)/ Sürekli Mesleki Gelişim (SMG) etkinliklerine katılımı teşvik etmek, özendirmek ve denetlemektir.

KURUL VE KOMİSYONLAR

3. Yeterlik Kurulunun Yapısı:
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu aşağıdaki organlardan oluşur;

3.1. Yeterlik Genel Kurulu
3.2. Yeterlik Yürütme Kurulu (YYK)
3.3. Denetleme ve Danışma Kurulu
3.4. Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu (EKPDK)
3.5. Sınav Komisyonu
3.6. Sürekli Tıp Eğitimi (STE)/ Sürekli Mesleki Gelişim (SMG) Komisyonu

 

3.1. Yeterlik Genel Kurulu:
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Tıpta Uzmanlık alanında Yeterlik Belgesi olan herkes TEMD üyesi olmak koşuluyla Yeterlik Genel Kurulunun doğal üyesi olur. Yeterlik Kurulunun ana karar organıdır. Yeterlik Genel Kurulu iki yılda bir, tercihan Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi veya TEMD Genel Kurulu toplantısı sırasında toplanır. Yeterlik Genel Kurulu toplantıları dört yılda bir seçimli yapılır. Yeterlik Kurulu, ayrıca ihtiyaç duyulan hallerde olağanüstü gündemle de toplanabilir. Genel Kurulun temel görevi; Yeterlik Yürütme Kurulunu, Denetleme ve Danışma Kurulunu dört yıllık bir dönem için seçmek, ibra etmek, önerilerde bulunmak ve gerekli kararları almaktır. Seçimsiz Yeterlik Genel Kurulu toplandığında, ara rapor sunularak tartışılır ve gerekli önerilerde bulunulur. Seçimsiz Yeterlik Genel Kurulu çevirim içi yapılabilir.

3.2. Yeterlik Yürütme Kurulu (YYK):
Yeterlik Genel Kurulunca seçilir. Bu kurul beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Yeterlik Genel Kurulunca seçilen bu üyelerin dışında;  bir önceki dönemin TEMD Yönetim Kurulu Başkanı ve TEMD Yönetim Kurulu tarafından seçilen bir temsilci de iki yıl süre için görev alır.
YYK kendi arasından bir Başkan ve bir Genel Sekreter seçer. YYK üyeleri dört yıllık bir dönem için seçilir. Üst üste en fazla 2 dönem için (2x4 yıl) seçilebilirler. Yürütme Kuruluna seçilecek üyeler Eğitim Kurumlarında en az beş yıldır eğitici konumunda olmalıdırlar. Üyelerin YYK’na seçilmeleri sonrasında, aktif eğiticilik görevinden ayrılmaları halinde kuruldaki görevleri seçildikleri dört yıllık dönemin sonuna kadar devam eder.

3.2.1. Görevleri:
a) Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu olarak tüm çalışmaları sağlamak ve izlemek,
b) Sınav Komisyonu ile birlikte yeterlik sınav tarihlerini, giriş koşullarını belirlemek ve ilân etmek,
c) Belgelendirme, Yeniden Belgelendirme, Kurum Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi ile ilgili süreçleri düzenlemek,
d) Yeterlik Genel Kurulunu toplamak ve çalışma raporu sunmak,
e) Genel Kurul önerilerini değerlendirmek ve gereğini yapmak,
f) Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu (EKPDK), Sınav Komisyonu,  STE/SMG komisyonunu oluşturmak, çalışmalarını izlemek, değerlendirmek, karara bağlamak ve alınan kararların uygulanmasını sağlamak,
g) Eğitim müfredatını belirlemek amacıyla çalışmalarda bulunmaktır.

 

3.3. Denetleme ve Danışma Kurulu:
Yeterlik Genel Kurulunca eğitim kurumlarında en az on yıl ‘eğitici’ kadrosunda çalışmış olan ve Genel Kurul üyeleri arasından seçilecek üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme ve Danışma Kurulu üyelerinin seçimi Yeterlik Yürütme Kurulu seçimleri ile birlikte yapılır. Üst üste en fazla 2 dönem için (2x4 yıl) seçilebilirler.

3.3.1. Görevleri:
Denetleme Kurulu en az iki yılda bir defa toplanır. Yeterlik Yürütme Kurulunun çalışmalarını ve kararlarını denetler ve Yeterlik Yürütme Kurulunun öngördüğü tartışmalı konularda rapor verir. Bu kurul her iki yılda bir ara rapor, dört yıllık dönem sonunda kesin rapor hazırlar. Hazırlanan raporlar Yeterlik Genel Kuruluna sunulur.

3.4. Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu (Eski adıyla Akreditasyon Komisyonu): Yeterlik Yürütme Kurulunun seçeceği en az beş yıldır aktif eğitici olan yedi üyeden oluşur. Bu üyelerin Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında yan dal uzmanlık eğitimi veren bir klinikte Profesör, Doçent veya Eğitim Sorumlusu olmaları gereklidir. Üyeler üst üste en fazla 2 dönem için (2x4 yıl) seçilebilirler. Üyelerin EKPDK’a seçilmeleri sonrasında, aktif eğiticilik görevinden ayrılmaları halinde kuruldaki görevleri seçildikleri dört yıllık dönemin sonuna kadar devam eder. Komisyon üyeleri kendi aralarından bir Başkan ve bir Sekreter seçer. Yılda en az iki defa veya Yeterlik Yürütme Kurulunun çağrısı ile gerektiğinde toplanarak hazırladığı raporu YYK’ya sunar.

3.4.1. Görevleri:
a) ‘Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Eğitimi Veren Kurumların Akreditasyonu’ süreci için gereken hazırlıkları YYK ile birlikte yapar,
b) Eğitim kurumları standartlarını YYK ile birlikte belirler,
c) Eğitim Kurumlarının talebi doğrultusunda, kurumu ve eğitim programlarını değerlendirir ve hazırladığı raporu Yeterlik Yürütme Kuruluna sunar,
d) ‘Kurum Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi’ sahibi merkezlerin talepleri halinde, beş yılda bir yeniden belgelendirilmeleri için gerekli düzenlemeleri ve değerlendirmeleri yapar.

 

3.5. Sınav Komisyonu:
Yeterlik Yürütme Kurulunun seçeceği Profesör, Doçent veya Eğitim Sorumlusu yedi üyeden oluşur. Bu üyeler dört yıl için seçilir. Üyeler üst üste en fazla 2 dönem için (2x4 yıl) seçilebilirler. Üyeler kendi arasından bir Başkan ve bir Sekreter seçer. Sınav Komisyonu üyeliği için eğitici kadrolarda en az beş yıl görev yapmış olmak gerekir. Sınav Komisyonu yılda en az iki kez toplanarak yıllık değerlendirmeleri içeren raporu YYK’ya sunar.

3.5.1. Görevleri:
a) Yeterlik sınavına girmek üzere başvuran adayların başvurularını değerlendirmek ve şartları sağlayan üyelerin sınava alınmasını sağlamak,
b) Yeterlik sınavlarını hazırlamak,
c) Yeterlik yazılı sınavlarının bilimsel denetimini yapmak,
d) Sınav sonuçlarını değerlendirerek YYK’ya bildirmek,
e) Sınav hazırlıkları ile ilgili alt komisyonları belirlemektir. 

 

3.6. Sürekli Tıp Eğitimi (STE)/ Sürekli Mesleki Gelişim (SMG) Komisyonu
Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından görevlendirilen, en az beş yıldır aktif eğitici olan beş üyeden oluşur. Üyelerin görev süresi dört yıldır. Her hangi bir nedenle görev süresi sona eren üyenin yerine aynı yöntemle yenisi belirlenir. Üyeler üst üste en fazla 2 dönem için (2x4 yıl) seçilebilirler.

3.6.1. Görevleri:
STE/SMG Komisyonunun temel görevi, ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmelere, gereksinimlere uygun ve ülke düzeyinde uzmanlık dalının tüm üyelerinin yararlanabileceği Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Alanı STE/SMG programını hazırlamaktır.

STE/SMG Komisyonu dışında kişi ya da kurumların düzenlediği STE/SMG etkinliklerinin yapısal, bilimsel ve etik yönden uygunluğunu değerlendirerek, uygun gördüğü eğitimlere Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanlarının ve bu alandaki uzmanlık öğrencilerinin katılmaları için gerekli çalışmaları yapmaktır. STE/SMG Komisyonunun oluşumu, tanımı, amacı, görevleri, sorumlulukları ‘Ek-2: Sürekli Tıp Eğitimi (STE)/ Sürekli Mesleki Gelişim (SMG) Komisyonu Yönerge ekinde ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.

UZMANLIK ALANI VE EĞİTİMİ

4.1. Uzmanlık Alanı:
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilimi ile ilgili tüm konulardır.

4.2. Uzmanlık Eğitimi:
Eğitim süresi, yapılacak rotasyonlar ve süreleri Tababet Uzmanlık Tüzüğü ile belirlenen sürelerdir.

EĞİTİMİN BELGELENDİRİLMESİ

4.3. Genel İlkeler ve Kriterler:
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Yan Dal eğitimi vermekle yetkili Eğitim Kurumlarında yasal prosedürleri tamamlayıp yasal eğitim süresini dolduran üyelere Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanlık Belgesi, Sağlık Bakanlığınca onaylanarak verilmektedir.

Yapılacak sınavlara ait sınav süreci, sınavın giriş şartları, sınav basamakları ve sınav takvimi Sınav Komisyonu tarafından belirlenir. Sınav takvimi Yeterlik Yürütme Kurulunun onayı sonrasında TEMD Yönetim Kuruluna iletilir ve TEMD Yönetim Kurulunun değerlendirmesi sonrasında ilan edilir. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Yeterlik Sınavı yılda bir kez yapılır. Sınav süreci her aşamada görev alanlar tarafından gizlilik içinde yürütülür.

Sınav sonuçları sadece sınava katılan üyelere (kişisel olarak) bildirilir. Yeterlik Sınavında başarılı olanlar on yıl sonra yeniden belgelendirme sürecine girerler.

4.5. Yeterliğin Belgelendirilmesi:
Sınav Komisyonu tarafından düzenlenen Yeterlik Sınavında başarılı olan TEMD üyelerine  “Yeterlik Belgesi” verilir (madde 4.4’e uygun şekilde). Bu belgenin geçerliliği on yıldır.

4.6.1 Yeniden Belgelendirme:
‘Yeniden Belgelendirme’ koşullarının ayrıntıları ‘Ek-1: ‘Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu - Yeniden Belgelendirme’ yönerge ekinde ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Bu yönerge ekine göre yeniden belgelendirme aşağıda özetlendiği gibi üç şekilde mümkündür:
A) Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi - Sürekli Mesleki Gelişim Akreditasyon - Kredilendirme Yönergesine göre,
B) TEMD Yeniden Belgelendirme ölçütlerine göre,
C) Yeterlik sınavına girerek.

4.6.2 Yeniden Belgelendirme İçin Değerlendirme:
Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından yapılacaktır.

4.6.3. Yeterlik Belgesinin İptali:
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Alanı Yeterlik Belgesi alan kişinin meslekten men cezası alması durumunda bu belge iptal edilir.

5. Yönerge Değişikliği:
Uygulama sırasında ortaya çıkacak yönerge değişiklikleri konusunda TEMD Yönetim Kurulu yetkilidir.

5.1.  Yönerge Değişikliğinin İşleyişi:
YYK tarafından önerilen yönerge ile ilgili değişiklikler TEMD Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

5.2. Yönergenin Yürütülmesi
TEMD Yönetim Kurulu bu yönergenin yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

Bu yönerge, TEMD Yönetim Kurulu’nun 23.02.2024 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı karar ile yayınlanmaya başladığı 13.03.2024 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.

EK-1: ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI TIPTA UZMANLIK YETERLİK KURULU - YENİDEN BELGELENDİRME YÖNERGESİ

EK-2: ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI TIPTA UZMANLIK YETERLİK KURULU - SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/SÜREKLİ MESLEKİ