Dergi Yönergesi - Endocrinology Research and Practice

Endocrinology Research and Practice
Dergi Yönergesi

Madde 1 
Bu yönerge, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği’nin bilimsel yayın organı olan. Endocrinology Research and Practice dergisi’nin yayın hayatını başarılı şekilde sürdürmesi için gerekli olan işleyişi ve kuralları tanımlar. 

Yönergenin amacı Endocrinology Research and Practice Dergisinin’nin bilimsel standartlarının yükseltilmesi ve uluslararası akademik platformlardaki etkinliğinin artırılması, dergi işleyişinin standardize edilmesi ve devamlılığın sağlanmasıdır.

Dergi, Yılda dört sayı  (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim)  ve tamamı İngilizce olarak çevrimiçi yayınlanır, TEMD üyelerine ve yayınevi listesindeki, ilgili branşlardaki alıcılara elektronik posta ile uygun formatta ücretsiz olarak gönderilir.

Madde 2
Derginin yasal sahibi dernek adına TEMD başkanıdır.
Derginin adı editörler kurulu önerisi ve 03.09.2022 tarihli TEMD YK kararı ile Endocrinology Research and Practice olarak değiştirilmiştir. Önceki ismi ‘Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism’ dir.

Madde 3:  Yayın Kurulu ve Editörler Kurulunun yapılanması ve özellikleri:

 1. Yayın kurulu;  baş editör, baş editör yardımcısı ve üç editör yardımcısı ve uluslararası editöryal kuruldan oluşmaktadır.
 2. Editörler kurulu;   baş editör, baş editör yardımcısı ve üç editör yardımcısından oluşan beş kişiden oluşur.
 3. Baş editör yayın kurulu ve editörler kurulunun başkanıdır.
 4. Derginin baş editörü, baş editör yardımcısı ve üç editör yardımcısından oluşan Editörler Kurulu, TEMD Yönetim Kurulu tarafından, mevcut editörlerler kurulunun önerdiği ve pozisyona başvuran, aşağıdaki kriterleri dolduran adaylar arasından seçilir ve üç yıl için atanır. 
 5. Baş editör ardışık olarak 6 yıl görev alabilir. Süresini tamamladığında veya kendi isteği il ayrıldığında, yerine mevcut yardımcı baş editör atanır.  Baş editör olacak kişinin en az altı yıl süreyle dergiye, editörler kurulu içinde bulunarak,  hizmet etmiş olması gerekir.  
 6. Editörler Kurulu üyeleri, atanma tarihlerinde aşağıda yazılı koşulları karşılamalıdır:
  • Science Citation Index (SCI)  ve Science Citation Index Expanded(SCIE) veri tabanında indekslenen dergilerde, en az 10 on tanesi orijinal araştırma olacak şekilde minimum,  30 (Otuz) yayını olmalıdır.
  • SCI ve SCIE veri tabanında indekslenen dergilerdeki yayınlarından, en az onbeşinde ilk veya son isim olmalıdır.
  • Yayınlarına başvuru tarihinde SCIE ve SCIE veri tabanlarında indekslenen dergilerde scopus veri tabanından saptanabilen en az 200 atıf yapılmış olmalıdır.
  • ‘h indeksi’  Scopus veri tabanına göre 10 ve üzerinde olmalıdır.   
 7. Uluslararası editörler kurulu,  editör kurulunun önerileri ile TEMD YK tarafından üç yıl süre için belirlenir.
 8. Uluslararası editörler kurulu üyelerinin yılda en az 2 makale için hakemlik yapmaları gerekir. Orijinal makale, derlemeleriyle dergiye bilimsel katkı yapmaları beklenir.
 9. Görevden ayrılan baş editörler uluslararası editörler kurulunda yer alırlar
  Uluslararası Editörler Kurulu üyelerinin sayısı 50’yi geçemez  

Madde 4: Editörler Kurulu’nun yetki ve sorumlulukları:

 1. Baş editörün ve Baş Editör Yardımcısının görev ve sorumlulukları;
 2. Derginin tüm süreçlerinden sorumludur.

  • Yayınların belirlenen yayın politikalarına ve yayın etiğine uygun olarak üretilmesini sağlamak
  • Yazıların bilimsel değerlendirmesini yapmak
  • Hakem havuzunu oluşturmak, koordine etmek ve verimliliklerini artırmak
  • Editör-hakem-yazar arasındaki iletişimin etik kurallar çerçevesinde sürdürülmesini sağlamak.
  • Yayın ve baskı öncesi taslakları kontrol etmek ve yayın-basım onayı vermek
  • Derginin planlanan aylarda yayınlanmasını sağlamak
  • Her sayının ön sözünü yazmak
  • İşleyişin gerektirdiği sıklıkta, yılda en az 6 defa olmak kaydıyla, editörler kurulu toplantılarının yapılmasını sağlamak ve toplantılara başkanlık etmek. 
  • Editörler kurulu kararlarının kayıt altına alınmasını sağlamak ve TEMD yönetim kuruluna sunmak
  • Türk ve yabancı bilim insanlarının dergiye olan ilgisini artırmak
  • Dergi işleyişini International Council of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME), Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE) ve European Association of Science Editors (EASE) organizasyonlarının kılavuzlarına göre yürütmek
  • Dergiye uluslararası bir nitelik kazandırmak için gerekli her türlü çalışmayı yapmak. WoS içinde derginin değerini yükselterek PubMed ve SCIE de indekslenebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak 
 1. Yardımcı editörlerin sorumlulukları;
  • Kendilerine tevdi edilen makalelerle ilgili olarak baş editörün ve yardımcı editörün getirmesi gereken yükümlülükleri ve sorumlulukları,  paylaşarak yerine getirmek
  • Baş editör ile koordinasyon içinde çalışmak ve tüm konularda yardımcı olmak.
  • Yayın sürecinin hızlı, titiz ve etik anlayışa uygun şeklide sorunsuz yürütülmesini sağlamak.
  • Bu kapsamda gelen makalenin değerlendirme işlemlerini yapmak
  • Yayınlanma potansiyeli olan yazıları değerlendirerek en az iki hakemi seçerek davet etmek.
  • Yayınlama Potansiyeli olmayan yazıları hakeme yollamadan baş editörün ve/veya yardımcısının da fikrini alarak değerlendirmeye almadan reddetmek.
  • Değerlendirme sürecini hızlandırmak
 1. Editörler Kurulu derginin işleyişindeki yükümlükleri;
  • Yazıların hakem ataması, hakem raporlarının değerlendirilmesi, kabul veya ret kararlarının verilmesi ve yayın öncesi taslakların kontrolleri geciktirmeksizin yerine getirilmelidir.
  • Derginin yayın havuzu, yazının bilimsel kalitesi, olası sitasyon sayısını göz önünde bulundurarak, Baş editör ve/veya yardımcısının onayı ile gerekli gördükleri yazıları hakeme yollamadan reddedebilir. Davetli yazılar haricinde, hiçbir yazı danışman görüşü alınmadan ve revizyon süreçleri tamamlanmadan Editörler Kurulu kararıyla yayına kabul etmemek.
  • Derginin uluslararası kişi ve kuruluşlar nezdinde başlatacağı her türlü yeni proje, girişim, başvuru ve benzeri işlem için ve rutin duyurular dışında kalan her türlü duyuru için TEMD Yönetim Kurulu’nun onayı alınmalıdır.
  • Editörler Kurulu tüm görevlerini gönüllülük esasına göre herhangi bir ücret veya ayni-nakdi yardım almaksızın yerine getirmeyi kabul ve ibra etmiştir. Bu durum, Editörler Kurulu’nun dergiye ve derneğe karşı olan maddi ve manevi sorumluluklarını değiştirmez.

Madde 5

 1. Bu yönergede yazılı kurallara aykırı bir durum oluşması halinde, TEMD Yönetim Kurulu, etik kurulun da onayı ile editörler Kurulu’nun tamamını veya bir kısmını görevden alma hakkına sahiptir. 
 2. Editörler Kurulu üyeleri bu yönergede yazılı kuralları ve işleyişi kabul ve ibra ederek görevlendirmeyi kabul etmiş sayılırlar.
 3. Derginin içeriği, işleyişi ve diğer ilgili tüm konularda, TEMD’e ve dergiye karşı açılabilecek davalarda, Editörler Kurulu,  kendi görev dönemlerini kapsayacak şekilde taraf ve sorumludur.
 4. Editörler kurulu üyeleri dergi ile ilgili görevlerinden doğabilecek hukuki sorunlardan kişisel olarak sorumludurlar, ancak, bilabedel ve gönüllük esası ile yapılan bo görevlerinden dolayı doğabilecek maddi tazminatlar TEMD tarafından karşılanır.

Madde 6. İşleyiş

 1. Derginin kapak iç sayfalarında, dergi künyesinde sahibi, sorumlu yazı işleri müdürü, editörleri, editör yardımcıları, yayın kurulu, onur kurulu,  dergi hakkında genel bilgiler ve önsözü takiben ile yazarlara bilgi niteliğini taşıyan dergi yazım kuralları yer alır.
 2. Değerlendirme ve Yayın için yazarlardan ücret talep edilmez.
 3. Yayınlanan yazılardaki bilimsel ve yasal sorumluluklar tümüyle yazara aittir.
 4. Dergiye gelen yazılar bilgisayar ortamında numaralanarak kayıt altına alınır. Editörler kurulu tarafında ön değerlendirme yapılır ve en az 2 hakeme yazar adı ve çalışmanın yapıldığı merkez saklanarak elektronik ortamda gönderilir.
 5. Yazarlara süreç hakkında bilgi verilir.
 6. Hakemlerden gelen uyarılar doğrultusunda ve Editörler Kurulu kararı sonucunda gelen yazı ve araştırma hakkında herhangi bir kuşkunun uyandığı durumlarda, Editörler Kurulu, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Onur (Etik) Kurulu Başkanlığı’na gerekçelerini de sunarak başvuru yapar.
 7. Yayınlanmasına karar verilen yazılar Editörler Kurulu tarafından son kez değerlendirilir ve gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra derginin o sayısını oluşturan yazılar belirlenerek ilgili yayınevine gönderilir.
 8. Yayınevinde son şekli verilen yazılar, yazarlara bir ön yazı ile gönderilir, son düzeltmeler yapılarak, yayın hakkı devri formu tüm yazarlar tarafından onaylanır. Taslak olarak hazırlanmış dergi PDF formatında editörün onayına sunulur. Editörün onayı ve sorumlu yazı işleri müdürünün kararı ile basılır.
 9. Reddedilen veya iade kararı verilmiş makaleler ile ilgili belgeler son işlem tarihinden itibaren bir yıl saklanır. Bu sürenin sonunda ilgili belgeler imha edilir.
 10. Tüm yazışmalar ve makaleler 5 yıl süre ile saklanır. Beş yıllık saklama süresi sonunda bu dokümanlar, TEMD Genel Merkezi’nde süre sınırı olmaksızın saklanır. Bilgisayar ortamındaki tüm veriler yılda bir ilgili yayınevi tarafından yedeklenerek dernek genel merkezine gönderilir.
 11. Endocrinology Research and Practice ULAKBİM tarafından dizinlendiği için derginin her sayısı PDF formatında 2 örnek olacak şekilde TÜBİTAK’a iletilir. Tüm yayınlardan birer adet Tıp Fakültesi Dekanlıklarına, Endokrinoloji ve Metabolizma Dernek üyelerine, Endokrinoloji ve Metabolizma Eğitim Hastaneleri Başhekimliklerine, Milli Kütüphaneye, Genel Merkez tarafından ön yazı ile bilgisayar ortamında gönderilir.
 12. Dergiye sponsor kuruluşların destekleri koşulsuz sponsorluk şartı ile yönetim kurulu tarafından kabul edilebilir.

Madde 7

 1. Bu yönerge 08.12.2022 tarihinde yapılan TEMD Yönetim Kurulu toplantısında oybirliğiyle karar altına alınmıştır.
 2. Bu Yönerge TEMD web sayfasında yayınlanmaya başladığı 09.12.2022 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.