Genç Araştırıcı Ödül Yönergesi

Amaç ve Kapsam:

 1. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) Genç araştırıcı ödülünün amacı Türkiye’de Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında çalışan genç araştırıcıları teşvik etmektir.

 2. Ödül TEMD üyesi olan ve 2022 yılı için 01.01.1982 tarihi ve sonrasında doğan bir araştırmacıya verilir.

 3. Daha önce birincilik ödülü alan aday bir daha ödül başvurusunda bulunamaz.

Tanım ve Kısaltmalar:

 1. Uluslararası makale:

  1. SCI ve SCI-Expanded: Bilimsel Atıf indeksi ve Genişletilmiş Bilimsel Atıf İndeksi tarafınca taranan dergilerde yayınlanmış makale

  2. Diğer Alan İndeksleri: Pubmed, Embase, Scopus, Ebsco ve ESCI: Emerging Sources Citation Index-ES tarafınca taranan dergilerde yayınlanmış makale

 2. Ulusal makale: Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (Ulakbim) tarafınca taranan dergilerde yayınlanmış makale.

 3. Tanınmış Ulusal yayınevi: En az üç yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış yayınevini ifade eder.

 4. Tanınmış Uluslararası yayınevi: En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar Yükseköğretim Kurulunca tanınan yükseköğretim kurumlarının kataloglarında yer alan ve aynı alanda daha önce en az yirmi kitap yayımlamış olan yayınevini ifade eder.

 5. Araştırma Projesi: Konusu, amacı, kapsamı, süresi, özel şartları ve bütçesi belirlenmiş; yeni bilgiler üretilmesi ve bilimsel yorumlarının yapılması veya teknolojik/sosyal problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak gerçekleştirilen ve sonuç raporu ilgili kurumlarca kabul edilmiş çalışmaları ifade eder. Devam eden veya tamamlanmış projeler değerlendirilir. İlaç ve Tıbbi Cihaz endüstrisi tarafınca desteklenen projeler değerlendirmeye alınmaz.

 6. Tebliğ: Bilim kurulu bulunan uluslararası düzeydeki toplantılarda sunulmuş ve yayımlanmış (bildiri kitabı, özetler kitabı, web sitesi veya CD, DVD gibi medya ortamında) tebliğleri ifade eder.

 7. Ödül: Öğretim elemanının, kadrosunun bulunduğu kurum tarafından verilenler hariç olmak üzere, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında gerçekleştirdiği faaliyetlere karşılık olarak, seçici kurulları olan dernek, vakıf veya kuruluşlar tarafınca verilmiş ödülleri ifade eder.

 8. Atıf: Adayın eserlerine yapılan her bir atıf.

 9. Etki Faktörü (EF): Bir akademik dergide çıkan yayınların başka yayınlarca ne derecede kaynak gösterildiği ile ilgili bir kavramdır (Ör: Etki faktörü 1 olan dergide son iki yılda yayınlanan her makaleye toplam 1 kere atıf yapılmıştır).

 10. Uluslararası Bilimsel Toplantı: Farklı ülkelerden en az beş bilim insanının bilim kurulunda bulunduğu ve sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantı.

 11. Ulusal Bilimsel Toplantı: Türkiye’deki bilim insanlarının bilim kurulunda bulunduğu ve sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantı

Değerlendirme Kurulu

 1. TEMD Genç Araştırıcı Ödül Değerlendirme Kurulu TEMD Yönetim Kurulundan iki üye ve TEMD Çalışma Grubu başkanlarından oluşur.

 2. Kurul her yıl Şubat ayında teşkil edilir ve adayların durumları hakkındaki kanaatlerini Mart ayı sonuna kadar bildirilir.

 3. Ödülü kazanan her yıl TEMD Kongresi sırasında ilan edilir.

Değerlendirme koşulları

 1. Değerlendirme Jurisi adayın bilimsel dosyasının niceliği dışında, niteliğini de değerlendirir. Değerlendirme notu hesaplanırken bilimsel dosya puanın %70'i temel puan olarak, %30'u ise Jüri kanaat notu olarak belirlenir. Jüri üyeleri, adayın perfomansının niteliği ölçüsünde bu % 30'luk kanaat puanının tümünü veya bir kısmını değerlendirme notu olarak temel puana eklerler.

 2. Değerlendirme notu aşağıdaki gibi hesaplanır:

  1. Değerlendirme notu = Temel Puan (Bilimsel Dosya puanı x 0.7) + Juri kanaat notu (Bilimsel Dosya puanı x 0.3)

 3. Bilimsel yayınlar aşağıdaki gibi puanlandırılır

  1. Kitap yazarlığı, editörlüğü, bölüm yazarlığı veya editörlüğü hesaplanırken ilgili satırın puanı yazar (editör) sayısına bölünür.

  2. Uluslararası indekslerdeki dergilerde yayınlanan makaleler için puan aşağıdaki gibi hesaplanır:

   1. Derginin o yılki Etki Faktörü x ilgili satırın puanı x yazarlık katsayısı

   2. Etki faktörüne sahip olmayan veya etki faktörü 0.5’in altında olan tüm dergilerde etki faktörü 0.5 olarak alınır.

   3. TurkJEM’de yayınlanan makaleler için etki faktörü 1 olarak kabul edilir.

  3. Ulusal makaleler için puan aşağıdaki gibi hesaplanır:

   1. İlgili satırın puanı x yazarlık katsayısı

  4. Atıflar için puanlar aşağıdaki gibi hesaplanır:

   1. İlgili satırın puanı x yazarlık katsayısı

  5. Bildiriler için puanlar aşağıdaki gibi hesaplanır

   1. İlgili satırın puanı x yazarlık katsayısı

  6. Yazarlık katsayısı şöyle hesaplanır:

   1. Birinci isim =1
   2. İkinci isim =0.8
   3. Üçüncü isim =0.6
   4. Diğer sıralar =1/yazar sayısı

Not 1: İlaç Endüstrisinin desteklediği uluslararası faz çalışmalarına ait makaleler kabul edilemez.
Not 2: İlaç Endüstrisinin desteklediği uluslararası faz çalışmalarına ait makalelere yapılan atıflar kabul edilemez.

 

 1. Bilimsel dosya değerlendirmesi aşağıdaki puan tablosuna göre yapılır.

  Faaliyet

  Faaliyet detayı

  Puan

  Araştırma Projesi

  Uluslararası araştırma projesinde (Avrupa Birliği Çerçeve Programı vd.) koordinatör / baş araştırmacı / yürütücü olmak

  60

  Uluslararası araştırma projesinde (Avrupa Birliği Çerçeve Programı vd.) araştırmacı olmak

  30

  Üniversite dışı kaynaklarca (TÜBİTAK, SANTEZ, Kalkınma Ajansı, Bakanlıklar vb.) desteklenen ulusal araştırma/ uygulama projesinde yürütücü olmak

  30

  Üniversite dışı kaynaklarca (TÜBİTAK, SANTEZ, Kalkınma Ajansı, Bakanlıklar vb.) desteklenen ulusal araştırma/ uygulama projesinde araştırmacı olmak

  15

  Üniversite tarafınca desteklenen ulusal projelerde yürütücü olmak

  10

  Üniversite tarafınca desteklenen ulusal projelerde araştırmacı olmak

  5

  Yayın

  Tanınmış Uluslararası Yayın evlerince yayınlanmış özgün bilimsel kitap

  50

  Tanınmış Uluslararası Yayın evlerince yayınlanmış özgün bilimsel kitap bölümü yazarlığı (Aynı kitapta ikiden daha fazla bölüm puanlamaya alınmaz)

  40

  Tanınmış Ulusal Yayın evlerince yayınlanmış özgün bilimsel kitap

  30

  Tanınmış Ulusal Yayın evlerince yayınlanmış özgün bilimsel kitap bölümü yazarlığı (Aynı kitapta ikiden daha fazla bölüm puanlamaya alınmaz)

  30

  SCI, SCI-E kapsamındaki dergilerde yayınlanmış orijinal araştırma makalesi veya derleme

  20

  SCI, SCI-E kapsamındaki dergilerde yayınlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi

  15

  Diğer Alan İndeksleri kapsamındaki dergilerde yayınlanmış orijinal araştırma makalesi

  15

  Diğer Alan İndeksleri kapsamındaki dergilerde yayınlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi

  10

  Ulakbim tarafınca taranan dergilerde yayınlanmış orijinal araştırma makalesi

  10

  Ulakbim tarafınca taranan dergilerde yayınlanmış orijinal teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi

  5

  Atıf

  Yazarın makale, kitap ve kitap bölümlerine SCI, SCI-E tarafından taranan dergilerde ve tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanmış kitaplarda yapılan atıflar. Metin içindeki atıf sayısına bakılmaz ve adayın kendi eserlerine yaptığı atıflar kabul edilmez.

  6

  Yazarın makale, kitap ve kitap bölümlerine SCI, SCI-E dışında kalan dergilerde ve tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanmış kitaplarda yapılan atıflar. Metin içindeki atıf sayısına bakılmaz ve adayın kendi eserlerine yaptığı atıflar kabul edilmez.

  4

  Yazarın makale, kitap ve kitap bölümlerine Ulakbim tarafınca taranan dergilerde yapılan atıflar. Metin içindeki atıf sayısına bakılmaz ve adayın kendi eserlerine yaptığı atıflar kabul edilmez.

  2

  Ödül

  Uluslararası ödüller

  30

  Ulusal ödüller

  15

  Bildiri

  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş ve tam veya özet metni basılmış sözlü bildiri

  30

  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulmuş ve tam veya özet metni basılmış sözlü bildiri

  15

  Konuşma

  Uluslararası bilimsel toplantıda başvuru alanı ile ilgili alanda davetli konuşmacı olarak sunum yapmak

  30

   

  TEMD Ulusal Kongresinde davetli konuşmacı olarak sunum yapmak

  10

   

  Toplam Puan