TEMD Bilimsel Araştırma Desteği Yönergesi

TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA DESTEĞİ YÖNERGESİ

Amacı, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD), Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanındaki klinik veya klinik öncesi araştırma projelerini desteklemektir. Söz konusu destek için aşağıdaki koşullar aranır.

 1. Proje sahibi TEMD asil üyesi olmalıdır.
 2. Proje desteği Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı olan üyelere verilir.
 3. Türkiye sınırları içinde farklı coğrafi bölgelerde bulunan ve en az 3 merkezi içeren, ülke verilerine katkı sağlayacak ve klinik pratiği etkileyecek projeler desteklenecektir. 
 4. Projenin yapılacağı kurumlardan gerekli çalışma izinleri alınmış olmalıdır.
 5. Proje desteği en fazla 200.000 TL olabilir. Bu değeri geçen projelerin karşılanması Yönetim Kurulunun takdirindedir.
 6. Proje desteği başvuruları yapıldığı zaman TEMD Yönetim Kurulunda gündeme alınır ve değerlendirilir.

Araştırma Projeleri, TEMD sekreteri tarafından numaralandırılmasının ardından, Yönetim Kurulu üyesi olan Araştırma Sekreteri tarafından yapılacak ön-değerlendirmeyi geçtiği takdirde, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 3 kişilik Proje Değerlendirme Kuruluna gönderilir. Kurul, proje konusu ile ilgili deneyimi olan öğretim üyelerinden seçilir. Proje Değerlendirme Kurulu tarafından desteklenmeye değer bulunan projeler, kanaat raporuyla birlikte en geç 1 (bir) ay içinde TEMD Yönetim kuruluna bildirilir. Yönetim Kurulunun onayını takiben karar kesinleşmiş olur.

PROJE HAZIRLAMA KURALLARI:
Proje formu aşağıdaki öneriler doğrultusunda hazırlanır.

 1. Amaç ve kapsam: Önerilen çalışmanın amacı, kapsamı, bilime katkısının ne olacağı belirtilmelidir.
 2. Yöntem: İncelenmek üzere seçilen parametreler sıralanmalı ve uygulanacak yöntem açıkça anlatılmalıdır. Denek sayısı, bu sayının nasıl belirlendiği, çalışmanın sonlanma noktalarını belirleme gücü net olarak belirtilmelidir. Yapılacak ölçümler, kurulacak ilişkiler, istatistik yöntem belirtilmelidir.
 3. Çalışmanın özgün yönleri: Çalışmanın özgün yönleri belirtilmelidir.
 4. Araştırma olanakları: Önerilen kuruluşta var olan ve proje çerçevesinde elde edilecek araştırma olanakları belirtilmelidir.
 5. Yönetim düzeni: Projede görev alacak kişilerin isimleri, sorumlulukları ve projedeki işlevleri belirtilmelidir.
 6. Çalışma takvimi: Projenin süresi en çok 2 yıldır. Gerekçe gösterildiği ve uygun bulunduğu takdirde Yönetim Kurulu kararıyla uzatılabilir. Projenin aşamaları ve bunların ne zaman gerçekleşeceği belirtilmelidir.
 7. Bütçe: Sarf malzemeleri bütçede tek tek belirtilmelidir. Proje için gerekli alet, teçhizat veya sarf malzemelerinin proforma faturaları da forma eklenmelidir. Deney hayvanlarının kullanılacağı durumlarda ilgili ödenek öngörülmüş olmalıdır. Alet isteminden önce, proje yürütücüsü kendine yakın birimlerde benzer aletin bulunup bulunmadığını araştırmalı ve belirtmelidir.
 8. Etik Kurul onayı: Proje onaylandıktan sonra ödemenin yapılması için Etik Kurul onayının alınması ve Yönetim Kuruluna sunulması gerekir.
 9. Özgeçmiş: Yürütücünün ve yardımcı araştırmacıların özgeçmişi ve yayın listesi verilmelidir.

PROJE İZLEME KURALLARI:
Proje kabulünün yürütücüye tebliğ edildiği tarih projenin başlangıç tarihidir. Bu tarihi izleyen 6 ay içinde gerekçesiz olarak faaliyet göstermeyen projeler iptal edilir. Proje yöneticisi projenin yürürlüğe girmesinden itibaren her altı ayda bir gelişme raporlarını Yönetim Kuruluna sunmak zorundadır. Gelişme raporunda ana amaç o güne kadar toplanan verilerin Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilebilecek nesnellik ve yalınlıkta sunulmasıdır. Kurul gerekli görürse konuyla ilgili danışmanlardan görüş alabilir. Belirtilen protokole uygun yürütülmeyen veya gelişmeleri yetersiz bulunan projeler, Yönetim kurulu tarafınd an durdurulabilir. Bu takdirde, projeye sağlanmış olan alet ve malzemeler geri alınır. Projesi iptal edilen yürütücü yeni proje başvurusunda bulunamaz. Araştırma bütçesi içinde yer alan takvime uygun olarak ödemeler yapılır. Ödemeler için harcamaları gösteren proforma faturaların ibraz edilmesi gereklidir.

Proje bitiminde son rapor Proje Değerlendirme Kurulunca incelenir ve kanaatler bir rapor ile TEMD Yönetim Kuruluna bildirilir. Proje sahibi araştırmayı yayınladığında projeye verilen numara ile TEMD tarafından desteklendiğini belirtmek zorundadır. Sonuçlanan projeler ulusal veya uluslararası bir kongrede sunulmalı ve proje tamamlanmasını takiben en geç 2 yıl içinde yayın olmalıdır. Yayının Gereç ve Yöntem kısmına mutlaka “This project was funded by The Society of Endocrinology and Metabolism Of Türkiye ( project #). cümlesi eklenmiş olmalıdır. Bitiminden sonraki bir yıl içinde kongrelerde sunulmayan ve 2 yıl içinde yayın yapılmayan proje sahiplerine bir daha destek verilmez.

Bu yönerge, TEMD Yönetim Kurulunun 15.01.2024 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı karar ile yayınlanmaya başladığı 22.01.2024 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.