Bilimsel Çalışma Grubu Yönergesi

TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ BİLİMSEL ÇALIŞMA GRUBU YÖNERGESİ
 
1-TANIM VE AMAÇ
 
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) tüzüğünün 2. maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere oluşturulur.
TEMD bilimsel çalışma grupları (BÇG) endokrinoloji alanındaki konularda ulusal ve uluslararası epidemiyolojik, klinik-deneysel araştırma ve çalışmalar yapmak, bilgi üretmek, yaymak ve konusu ile ilgili bilimsel klinik uygulama standartlarının belirlenmesini sağlamak amacı ile kurulur.
 
2- BİLİMSEL  ÇALIŞMA GRUPLARI
 
2.1 Bilimsel çalışma gruplarının kuruluşu
TEMD Yönetim Kurulu’nun girişimi  veya TEMD çalışma grubu üyelerinden gelen teklif üzerine TEMD Yönetim Kurulu (YK) onayıyla kurulur. Çalışma grupları Yönetim Kurulu’nun onayı ile faaliyette bulunur.
 
2.2.Çalışma Grubunun Yapısı
 
2.2.1 Çalışma grubu konu ile ilgilenen gönüllü TEMD üyelerinden oluşur.
 
2.2.2 TEMD üyeleri aynı anda en fazla 2 çalışma grubuna üye olabilirler (ek olarak Nadir Görülen Metabolizma Hastalıkları, Tıbbi Beslenme ve Egzersiz Metabolizması, Nöroendokrin Tümörler veya yeni açılacak gruplarından birine de üye olabilirler). Her üye çalışma grubundan kendi isteğiyle ayrılabilir.
 
2.2.3 Çalışma gruplarına giriş için dernek sekreterliğine dilekçe veya elektronik posta ile başvurulur. YK kararı ile gruba kaydedilir veya yer değiştirilebilir. Bilimsel Çalışma Grubu  üye değişimi  Bilimsel Çalışma Grubu başkanlık seçimlerinden en az 6 ay önce yapılabilir.
Grup üyelerinin listesi derneğin web sayfasında yayınlanır ve 6 ayda bir güncellenir.
 
2.3 Bilimsel çalışma gruplarının işleyişi
 
2.3.1 Bilimsel çalışma grupları faaliyetlerini yönetim kurulu onayı ile yaparlar.
 
2.3.2 Çalışma grubu üyeleri arasından ve grup üyeleri tarafından bir başkan seçilir. Başkan yardımcıları en fazla 3 kişi olmak kaydı ile başkan tarafından ve çalışma grubu üyeleri içinden, en az 2 yıllık endokrinoloji uzmanlık deneyimi olan üyeler arasından belirlenir.
 
2.3.3 BÇG başkanı iki yılda bir (bir dönem) için seçimle belirlenir. Çalışma grubu başkanı adayı olabilmek için adayın en az 10 yıllık endokrinoloji uzmanlık deneyimi ve konu ile ilgili ulusal veya uluslararası dergilerde yayınlanmış en az 2 özgün makalesi olması gereklidir.
 
2.3.4 BÇG başkanı  grup üyeleri tarafından internet ortamında gizli oylama ile 2 yıllık süre (bir dönem) için seçilir.
 
2.3.5 BÇG başkanlığı arka arkaya en fazla iki dönem yapılabilir. Aynı dönemde bir kişi birden fazla çalışma grubunun başkanı veya başkan yardımcısı olamaz.
 
2.3.6 Çalışma grubu başkanlığı için adaylar dernek sekreterliğine yazılı bireysel başvuru veya çalışma grup üyeleri tarafından dernek sekreterliğine yazılı başvuru yöntemi ile aday gösterilmesi şeklinde belirlenir. Adaylık başvuru tarihi seçimden 1 ay önce ilan edilir. Onbeş günlük süre sonunda, başvuruda bulunan ya da aday gösterilen adayların kısa özgeçmişleri, çalışma grubu üyelerine seçimden 2 hafta önce e-mail yolu ile ilan edilir.
 
2.3.7 BÇG başkanlık seçimi gizli oy ile online olarak grup üyeleri tarafından yapılır.
 
2.3.8 Çalışma grubu başkanının görevi; üyeler arası iletişimi kolaylaştırmak, grubun planladığı ve yönetim kurulunun onayladığı toplantı, bilimsel araştırma faaliyetlerinin organizasyonunu sağlamak/kolaylaştırmaktır. BÇG başkanlık görevi gönüllük esasına dayalı bir görev olup amacı grup içi iletişim ve organizasyonu sağlamaktır, idari görev değildir.  Çalışma grubu başkan yardımcıları grup faaliyetlerinin gerçekleşmesinde başkana yardımcı olurlar.
 
2.3.9 Çalışma grup başkanı seçilemediği durumlarda yönetim kurulunun kararı ile BÇG’dan bir üye 2 yıl boyunca (bir dönem)  görevlendirilir.
 
2.4 Bilimsel Çalışma Gruplarının Faaliyetleri
 
2.4.1 Çalışma grupları kendi alanlarındaki konularda evrensel bilime katkı sağlayacak ulusal/uluslararası epidemiyolojik, klinik ve deneysel araştırma ve çalışmaları yapmak, desteklemek, bilgi üretmek ve yaymak amacına yönelik faaliyetleri yapar. Çalışma grupları konularıyla ilgili araştırmaları teşvik eder ve düzenler.
 
2.4.2 TEMD adına gerçekleştirdikleri araştırmaların sonuçlarının ulusal ve/veya uluslararası kongrelerde sunulması ve ulusal/uluslararası dergilerde yayınlanması için koordinasyonu yürütürler.
 
2.4.3 Çalışma grupları ilgi alanlarına yönelik olarak bilgi toplar, toplumun, hekimlerin ve ilgili sağlık personelinin bilgilendirilmesine yönelik eğitici faaliyetleri düzenler. Konularıyla ilgili bilgi verici veya tanıtıcı basılı materyaller hazırlayabilir, toplantı düzenleyebilirler, bu faaliyetleri TEMD Yönetim Kurulu’nun onayı ile yaparlar.
 
2.4.4 BÇG alanına giren konularda klinik uygulama prensiplerini önerir ve TEMD YK onayıyla tanı ve tedavi kılavuzlarını hazırlar.
 
2.4.5 BÇG gerektiğinde kendi alanlarındaki belirli konularda ayrıntılı değerlendirme ve araştırma yapmak üzere diğer TEMD çalışma grupları veya ilgili diğer derneklerle inceleme-araştırma grubu veya uzlaşı paneli kurabilirler. Bunun için TEMD Yönetim Kurulu’nun onayı gerekir.
 
2.4.6 Bilimsel Çalışma Grupları seçildikleri dönem başında çalışma planlarını oluşturur ve TEMD YK ile yazılı olarak paylaşırlar. Çalışma grubu başkanı grubun faaliyetleri ile ilgili bir raporu grup adına birinci ve ikinci yıl sonunda TEMD YK’na yazılı olarak iletir.
 
2.4.7 TEMD Bilimsel Çalışma Grupları ortak toplantısı, bir tanesi ulusal endokrinoloji kongresinde  olmak üzere ve yılda en az iki kez yapılır. Bu toplantılara TEMD YK üyeleri ile birlikte çalışma grubu başkan ve başkan yardımcıları katılır. Bu toplantılarda çalışma gruplarının planlanan ve yürütülmekte olan faaliyetleri hakkında değerlendirmeler yapılır. 
 
2.5 Çalışma Grubunun Kapatılması
 
Bir BÇG, grubun görevini tamamlamış olması veya gerekçeleri ile birlikte üyeler bilgilendirerek TEMD Yönetim Kurulu tarafından feshedilebilir veya başka bir grup ile birleştirilebilir.
 
3. SON HÜKÜMLER
 
3.1.1 Yönetmelikte yer almayan konularda TEMD Yönetim Kurulu’nun kararları geçerlidir.
 
3.1.2 Bu yönetmelik, TEMD Yönetim Kurulu’nun 20.08.2021 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı karar ile yayınlanmaya başladığı 06.09.2021 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. 01.07.2019 tarihli Çalışma Grupları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
 

06.09.2021 tarihinden itibaren geçerlidir.